Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๑) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (บ.โนนหัน) - อ.ภูกระดึง ตอน บ.โนนหัน - บ.ผานกเค้า

สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น)ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๑)โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๑แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (บ.โนนหัน) - อ.ภูกระดึง ตอน บ.โนนหัน - บ.ผานกเค้า ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๑) ในวันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงรายละเอียดโครงการโดยเฉพาะความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษาสภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ ข้อจำกัดสิ่งแวดล้อม และรูปแบบเบื้องต้นของการพัฒนาโครงการโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น ๘๐ ท่าน ประกอบด้วย - ผู้ได้รับผลกระทบ- หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ - องค์กรพัฒนาเอกชน- สถาบันการศึกษา- หน่วยงานภาคเอกชน- สื่อมวลชน - ประชาชนทั่วไปที่สนใจ - ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้สรุปผลการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เอกสารไฟล์แนบ : https://www.road201nonhan-phanokkhao.com/file_news/7.pdf