f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๔ ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ระหว่าง กม.๔๙+๔๙๙ - กม.๕๐+๕๐๐ และ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๙ ตอน บำเหน็จณรงค์ - 24/11/2563 63117335782 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ที่ กม.๕๖๖+๒๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/11/2563 63117197247 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗๓+๒๙๐ (RT.) - กม.๒๗๕+๕๐๐ (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 12/11/2563 63117196858 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.๙+๖๕๐ - กม.๑๐+๒๐๐ ด้วยวิธีปร 12/11/2563 63117197145 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๙๒+๔๙๐ (RT.) - กม.๒๙๓+๒๐๐ (RT.), กม.๒๙๓+๗๕๐ (RT.) - กม.๒๙๔+๑๓ 12/11/2563 63117196779 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๔ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๐ ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.๑๒+๐๘๐ - กม.๑๔+๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/11/2563 63117196981 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.๔๓๗+๐๐๐ (LT.) - กม.๔๓๘+๐๐๐ (LT.) ด้วยวิธีประกวดราค 12/11/2563 63117196645 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน ๒ ที่ กม.๙๐+๗๘๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2563 63117215550 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๓ ตอน น้ำพอง - โคกท่า ระหว่าง กม.๔+๙๗๗ - กม.๕+๙๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 13/11/2563 63117215156 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน ๑ ที่ กม.๘๕+๒๕๒.๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2563 63117215369 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๔ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๒ ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.๓๙+๔๖๕ - กม.๔๑+๑๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2563 63117211101 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.๔๗๓+๑๔๕ RT. - กม.๔๗๖+๙๙๕ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 13/11/2563 63117214975 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๓+๕๗๐ - กม.๓๔+๒๑๖ ระหว่าง ๓๘+๔๐๐ (LT.) - กม.๔๒+๔๘๕ ( 13/11/2563 63117210621 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ถนนศรีจันทร์) ตอน เขตเทศบาลนครขอนแก่นควบคุม กม.๕๕๕+๕๔๙ ด้านซ้ายทาง ด้วยวิธีปร 13/11/2563 63117217037 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๔ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.๓๑+๘๙๓ - กม.๓๒+๙๙๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2563 63117217172 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 83 รายการ