f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.๑๒๐+๙๗๐(RT.) - กม.๑๒๒+๒๖๕(RT.), กม.๑๒๒+๒๘๐(LT.) - กม.๑๒๖+๐๐๐(LT.) 11/04/2567 67049205117 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.๑๒๐+๙๗๐(RT.) - กม.๑๒๒+๒๖๕(RT.), กม.๑๒๒+๒๘๐(LT.) - กม.๑๒๖+๐๐๐(LT.) 11/04/2567 67049205117 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๗ ตอน นายม - หนองแวง ระหว่าง กม.๓๓+๐๐๐ - กม.๓๕+๕๐๐, กม.๓๖+๒๐๐ - กม. ๓๖+๖๙๓ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 11/04/2567 67049204992 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๗ ตอน หนองแวง - ข้าวสาร ระหว่าง กม.๓๓+๔๐๐ - กม.๓๖+๗๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 11/04/2567 67049204355 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๒๐+๔๐๐(LT.) - กม.๔๒๒+๕๐๘(LT.) 10/04/2567 67049161347 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๒๙+๙๘๕(LT.) - กม.๔๓๒+๔๕๐(LT.) 09/04/2567 67049163040 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๐๖+๔๑๐(LT.) - กม.๔๐๘+๔๕๐(LT.) 09/04/2567 67049160706 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ระหว่าง กม.๙๒+๐๕๖ - กม.๙๔+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 01/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/34/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๐ ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑+๔๖๐ - กม.๒๕+๖๐๐ 01/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/33/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗+๓๕๐ - กม.๘+๓๕๐ 29/03/2567 คค 06123/พ.1/EB/31/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน ระหว่าง กม.๑๓+๒๓๓ - กม.๑๔+๒๐๐ 29/03/2567 คค 06123/พ.1/EB/30/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง กม.๑๘+๙๔๕ - กม.๒๐+๓๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 29/03/2567 คค 06123/พ.1/EB/32/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒ ตอน เหล่าอุดม - ท่าห้วยหลัว ระหว่าง กม.๘+๓๒๕ - กม.๙+๑๖๔ 29/03/2567 คค 06123/พ.1/EB/29/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน ๓๓๑๑๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ระหว่าง กม.๖+๙๘ 28/03/2567 คค 06123/พ.1/EB/28/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐ - กม.๓๙+๐๐ 27/03/2567 คค 06123/พ.1/EB/25/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 264 รายการ