f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗๙+๙๗๕ - กม.๒๘๒+๔๕๐ (RT.), กม.๒๘๑+๐๒๕ - กม.๒๘๑+๘๐๐ (LT.) และ กม.๒๘๒+๓๐๐ - กม.๒๘๓+๐๐๐ (LT.) 13/12/2562 13/12/2562 คค 06123/พ.1/EB/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๘๖+๑๘๐ - กม.๒๘๙+๕๕๐ (LT.) และ กม.๒๘๗+๐๙๐ - กม.๒๙๐+๒๓๐ (RT.) 13/12/2562 13/12/2562 คค 06123/พ.1/EB/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ