วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ลงวันที่ 09/05/2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักงานทางหลวงที่ 7

ปรับปรุงถนนสายหลักและจุดตัดทางแยก เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนที่มีอยู่เพื่อให้เดินทางได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ปรับปรุงโครงข่ายถนนที่เชื่อมต่อกับทางหลวงสายหลัก ระหว่างจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางเพื่อให้เกิดความสวยงาม และร่มรื่นแก่ผู้ใช้เส้นทาง และให้มีการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้การบริการกับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
แนวทางการพัฒนา 4 ด้าน

การจราจรในตัวเมืองต้องสะดวก รวดเร็ว โดยยึดหลักการ ถนนใยแมงมุม ถนนวงแหวน และการปรับปรุงทางแยก ให้รถสามารถวิ่งผ่านได้โดยไม่ติดขัด
ทางหลวงต้องสามารถเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้โดยใช้เวลาในการเดินทางไม่เกิน 2 ชั่วโมง เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค (Aviation Hub)
พัฒนาการคมนาคมขนส่ง โดยการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway)
ทางหลวงต้องสวยงามสร้างความร่มรื่นแก่ผู้ใช้เส้นทาง


'