วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประวัติ
ลงวันที่ 01/11/2561

ประวัติสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2480 ในชื่อ”สำนักงานทางภาคอีสาน”

 History01 KK

ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองขอนแก่น (ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง บขส.ขอนแก่น) ซึ่งในขณะนั้น อยู่ในสังกัดของกองทาง

กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และมีหน้าที่กำหนดดูแลส่วนราชการรอง ในสังกัด ได้แก่

1.หมวดก่อสร้างทางขอนแก่น

2.หมวดก่อสร้างทางมหาสารคาม เป็นต้น

HST01

ในปี พ.ศ.2484 กองทางได้ยกฐานะเป็นกรมทางหลวง โอนสังกัดจาก กรมโยธาเทศบาล

กระทรวงมหาดไทย มาสังกัดกระทรวงคมนาคมและได้เปลี่ยนชื่อจาก สำนักงานภาคอีสาน เป็น “เขตการทางขอนแก่น”

สำหรับหมวดก่อสร้างทางได้เปลี่ยนชื่อเป็น “แขวงการทาง” ตามพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

ต่อมาในปี พ.ศ.2508 ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานมาอยู่ที่ เลขที่ 37 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

(ทางหลวงหมายเลข209 บริเวณ กม.2+000) ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

และศูนย์สร้างทางขอนแก่นและในปี พ.ศ.2534 กรมทางหลวง ได้ปรับโครงสร้างการบริหาร ดำเนินงานใหม่

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534 จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก เขตการทางขอนแก่น เป็น

“สำนักงานทางหลวงที่5 (ขอนแก่น)” จากนั้นจึงได้เลื่อนฐานะเป็นสำนัก ชื่อว่า “สำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)”

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ถึงปี พ.ศ.2558 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา แบ่งส่วนราชการใหม่

สำนักทางหลวงที่ 5 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 

การแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) เป็นหน่วยงาน 1 ใน 18 สำนักงานทางหลวง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง
มีสำนักงาน ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง (ผส.ทล.7)
(ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธาระดับสูง) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีหน่วยงานภายใน 10 ส่วน 6 แขวงทางหลวง
หน่วยงานภายในประกอบด้วย
1.ส่วนบริหาร
2.ส่วนแผนงาน
3.ส่วนอำนวยความปลอดภัย
4.ส่วนสำรวจและออกแบบ
5.ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
6.ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
7.ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
8.ส่วนเครื่องกล
9.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.ส่วนไฟฟ้า

แขวงทางหลวงประกอบด้วย
1.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 
2.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) 
3.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
4.แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5.แขวงทางหลวงชัยภูมิ 
6.แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7

1.เจ้ากาวิละวงศ์ ณ.เชียงใหม่ 

พ.ศ. 2480 - 2484

2.พระยาอิสระพงษ์พิพัฒน์ 

พ.ศ. 2484 - 2486

3.นายก่าย ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 

พ.ศ. 2487 - 2492

4.นายเกษม สุวินทวงศ์ 

พ.ศ. 2492 - 2497

5.นายเครือ ลักษณโกเศศ 

พ.ศ. 2497 - 2503

6.นายบุญช่วย สู่พานิช 

พ.ศ. 2503 - 2508

7.นายลำดวน ศรีหิรัญ 

พ.ศ. 2508 - 2514

8.นายวีระพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 

พ.ศ. 2514 - 2523

9.นายสุธา รังสิกุล 

พ.ศ. 2523-2528

10.นายสุกีรย์ ธีรกุล 

เม.ย. 2528 - ต.ค. 2528

11.นายประภัสศร คชภูมิ                    

ต.ค. 2528 - ต.ค. 2532

12.นายบุรี เขียวขจี 

ต.ค. 2532 - พ.ค. 2535

13.นายวรสิทธิ์ วุฒิพันธุ์ชัย 

พ.ค. 2535 - ก.ย. 2536

14.นายอาทร ปีตธวัชชัย 

ก.ย. 2536 - ก.ย. 2540

15.นายปกครอง แสงทักษิณ 

ต.ค 2540 - ธ.ค. 2541

16.นายสงบ บริพันธ์ 

ธ.ค. 2541- พ.ย. 2543

17.นายทวิน สุนทราจารย์ 

พ.ย. 2543 - ต.ค. 2545

18.นายนคร วานิชจำเริญกุล 

ต.ค. 2545 - ต.ค. 2549

19.นายสำเริง สมประสงค์ 

ต.ค. 2549 - ก.ย. 2553

20.นายวิเชียร มหาธำรงชัย 

พ.ย. 2553 - ม.ค. 2555

21.นายสมเดช จิตติวัฒนพงศ์             

ม.ค. 2555 - ก.ย. 2560

22.นายพินิจ แก้วมาคูณ 

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2566

22.นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์

พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
513 ดาวน์โหลด

'