วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 09/05/2562

อัตรากำลังข้าราชการ สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 

ประเภทอำนวยการ
   
ประเภททั่วไป
 
- ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรโยธา) อำนวยการสูง 1 อัตรา   - นายช่างโยธาอาวุโส 4 อัตรา
      - นายช่างสำรวจอาวุโส 1 อัตรา
ประเภทวิชาการ
    - นายช่างเครื่องกลอาวุโส 3 อัตรา
- วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ 2 อัตรา   - นายช่างโยธาชำนาญงาน 12 อัตรา
- วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 3 อัตรา   - นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 4 อัตรา
- นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา   - นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 2 อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา   - เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 5 อัตรา
- วิศวกรโยธาชำนาญการ 5 อัตรา   - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 5 อัตรา
- นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ 1 อัตรา   - เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 5 อัตรา
- นิติกรชำนาญการ 2 อัตรา   - เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 2 อัตรา
- นักวิชาการสถิติชำนาญการ 1 อัตรา   - นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 4 อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 1 อัตรา   - นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 1 อัตรา
- วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 2 อัตรา   - นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา
- วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 อัตรา   - เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 2 อัตรา
- นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ 1 อัตรา                                                          รวม 54 อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา      
                                                                    รวม 20 อัตรา      
         
- ลูกจ้างประจำ 31 อัตรา   - ลูกจ้างชั่วคราว (งานเงินทุน) 2 อัตรา
- พนักงานราชการ 33 อัตรา   - ลูกจ้างชั่วคราว 46 อัตรา
 

'