f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 09/05/2562

อัตรากำลังข้าราชการ สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 

ประเภทอำนวยการ

   
ประเภททั่วไป
 
- ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรโยธา) อำนวยการสูง 1 อัตรา   - นายช่างโยธาอาวุโส 3 อัตรา
      - นายช่างสำรวจอาวุโส 1 อัตรา
ประเภทวิชาการ
    - นายช่างเครื่องกลอาวุโส 2 อัตรา
- วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ 2 อัตรา   - นายช่างโยธาชำนาญงาน 10 อัตรา
- วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 4 อัตรา   - นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 1 อัตรา
- นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา   - นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 2 อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา   - เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 3 อัตรา
- วิศวกรโยธาชำนาญการ 6 อัตรา   - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 3 อัตรา
- นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ 1 อัตรา   - เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 3 อัตรา
- นิติกรชำนาญการ 1 อัตรา   - เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 1 อัตรา
- นักวิชาการสถิติชำนาญการ 2 อัตรา   - นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2 อัตรา   - นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา
- วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 3 อัตรา   - เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 1 อัตรา
- วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 อัตรา   - นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 1 อัตรา 
- นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ 1 อัตรา   - นายช่างสำรวจชำนาญงาน 1 อัตรา
 - วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ 1  อัตรา   

รวม

 34 อัตรา

                                                                    รวม 26 อัตรา      
         
- ลูกจ้างประจำ 13 อัตรา   - ลูกจ้างชั่วคราว  60 อัตรา
- พนักงานราชการ 40 อัตรา      
 

**ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566**

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เอกสาร อัตรากำลัง 165 ดาวน์โหลด

'