วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 09/05/2562

สำนักงานทางหลวงที่ 7
เป็นส่วนราชการสังกัดกรมทางหลวงมีภาระหน้าที่ในการนำนโยบายของกรมทางหลวงมาปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีภารกิจในการควบคุมดูแล บำรุงรักษาทางหลวงตลอดจนก่อสร้าง
ที่อยู่ภายใต้เขตรับความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ ประสานงานระหว่างสำนักฯ และกอง ฯ ต่างๆ
ภายในกรมทางหลวงพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักทางหลวงที่ 7
เป็นพื้นที่อยู่ในบริเวณภาคอีสานซึ่งประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น , อุดรธานี, มหาสารคาม และชัยภูมิ
ประกอบด้วยแขวงทางหลวงในพื้นที่ 6 แขวง คือ
1.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3(บ้านไผ่)
4.แขวงทางหลวงอุดรธานี
5.แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6.แขวงทางหลวงชัยภูมิ

แบ่งงานภายในสำนักทางหลวง ออกเป็น 10 ส่วน ได้แก่
1.ส่วนบริหาร
2.ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
3.ส่วนเครื่องกล
4.ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
5.ส่วนแผนงาน
6.ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
7.ส่วนสำรวจและออกแบบ
8.ส่วนอำนวยความปลอดภัย
9.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
10ส่วนไฟฟ้า
ตามกกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558
ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

 


'