f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 12/12/2562 ประชุมสรุปผล การคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท เพื่อเป็นตัวแทน ของสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -20 ธันวาคม 2562
2 12/12/2562 การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2562
3 05/12/2562 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562
4 04/12/2562 ประชุม เตรียมความพร้อม ในการหาตัวผู้รับจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางเพื่อฟื้นฟู โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัย (โพดุล)
5 04/12/2562 Morning Talk วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
6 02/12/2562 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมต้อนรับและ แสดงความยินดี นายธวัชชัย พรไพรินทร์ ในโอกาสมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1, นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่), นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 29/11/2562 การประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
8 27/11/2562 ประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กรอ.กุล่มจังหวัดฯ)
9 25/11/2562 การประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2562
10 21/11/2562 ประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ/แผนงาน สำหรับงานประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
11 19/11/2562 ประชุมติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
12 14/11/2562 สัมมนาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรายงานทบทวนการศึกษาโครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นนำร่องสายสีแดง (สำราญ – ท่าพระ) โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ฮอล 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์)
13 04/11/2562 กิจกรรมทำบุญตักบาตร กับส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นในโครงการ “ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์ จังหวัดขอนแก่น
14 31/10/2562 ประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
15 31/10/2562 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562