f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตราฐานสากล เพื่อเสริมคุณค่าต่อเศรษฐกิจ และสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 23/05/2562 โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2
2 21/05/2562 โครงการปลูกต้นรวงผึ้ง 904 ต้น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
3 15/05/2562 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Video Conference
4 14/05/2562 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น(อจร.ขก.) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามและพิจารณาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมการจัดระบบการจราจรเชื่อมกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และ โครงข่ายระบบโลจิสติกส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
5 11/05/2562 ประชุมทีมงาน One Transport เพื่อตรวจติตตามโครงการที่สำคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
6 08/05/2562 Morning Talk วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
7 07/05/2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 99 รูป โครงการบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
8 07/05/2562 ร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
9 06/05/2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
10 05/05/2562 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
11 04/05/2562 เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 110 รูป เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดธาตุพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น