f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙๗ ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ระหว่าง กม.๘+๕๓๐ - กม.๑๓+๘๘๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 12/10/2565 คค 06123/พ.1/EB/30/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอน อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๙๐ และทางหลวงหมายเลข ๒๑๖ ตอน ถนนว 20/10/2565 คค 06123/พ.1/EB/27/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ที่ กม.๔๔๑+๑๗๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/10/2565 คค 06123/พ.1/EB/9/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอน บ้านสะอาด - เหล่านางาม ระหว่าง กม.๘+๒๔๐ - กม.๑๒+๖๘๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 25/10/2565 คค 06123/พ.1/EB/16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง (ครั้งที่ ๒) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอน บ้านสะอาด - เหล่านางาม ระหว่าง กม.๖+๐๐๐ - กม.๘+๖๐๐ 18/08/2565 65077538866 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๘ ตอน กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒+๑๐๐ RT - กม.๔+๓๐๐ RT 25/01/2565 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๕๑/๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๐๔+๐๕๐ LT. - กม.๔๐๖+๔๒๐ LT. 16/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๑๗+๖๖๐ LT. - กม.๔๒๐+๓๙๐ LT. 30/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก - บ้านฝาง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๒๓+๘๖๕ RT. - กม.๕๒๗+๗๐๐ RT. 30/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๙ ตอน ชนบท - กุดรู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖+๐๐๐ - กม.๒๙+๓๒๗ 30/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔๗+๕๓๑ (RT.) - กม.๑๕๑+๘๗๕ (RT.) 30/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก - บ้านฝาง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๙๓+๖๕๐ RT. - กม.๔๙๗+๘๑๐ RT. 30/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ