f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2567 620/67/18 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 620/50/67/44 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 67029296786 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 20-6369-22-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 620/บี/30/67/19 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6643-17-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 620/บี/30/67/18 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6489-15-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 620/บี/30/67/20 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 620/40/67/43 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6216-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 620/บี/67/17 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 620/40/67/42 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6216-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2567 620/บี/67/17 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/บี/40/67/07 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 61-6008-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/บี/67/16 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/บี/67/15 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/บี/30/67/14 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 620/40/67/39 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 114 รายการ