f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ระหว่าง กม.๙๒+๐๕๖ - กม.๙๔+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 05/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/34/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๐ ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑+๔๖๐ - กม.๒๕+๖๐๐ 05/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/33/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗+๓๕๐ - กม.๘+๓๕๐ 04/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/31/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน ระหว่าง กม.๑๓+๒๓๓ - กม.๑๔+๒๐๐ 04/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/30/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง กม.๑๘+๙๔๕ - กม.๒๐+๓๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 04/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/32/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒ ตอน เหล่าอุดม - ท่าห้วยหลัว ระหว่าง กม.๘+๓๒๕ - กม.๙+๑๖๔ 04/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/29/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน ๓๓๑๑๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ระหว่าง กม.๖+๙๘ 03/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/28/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐ - กม.๓๙+๐๐ 02/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/25/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ระหว่าง กม.๒๖๒+๑๐๐ - กม.๒๖๒+๘๐๐ 02/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/27/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ตอน พล - ท่านางแนว ระหว่าง กม.๕+๕๐๐ - กม.๗+๗๕๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 02/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/26/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๒๔+๐๐๐ - กม.๓๒๔+๕๓๕ 02/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/24/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ ระหว่าง กม.๖+๖๕๐ - กม.๗+๓๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 01/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/23/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๗ ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๑๖+๓๔๐ - กม.๑๙+๔๕๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง 01/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/21/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๙ ตอน คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.๒๐+๖๐๐ - กม.๒๑+๗๗๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 01/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/20/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ระหว่าง กม. ๔๓+๑๐๐ - กม. ๕๑+๗๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 01/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/22/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 273 รายการ