f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/08/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๕ ตอน พล - ลำชี ระหว่าง กม.๓+๑๕๐ – กม.๗+๕๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๔+๑๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข๒๔๒๘ตอนควบคุม๐๑๐๐ตอนทางเข้าท่าอากาศยานขอนแก่นระหว่างกม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๗๔๑ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมหลัก : การเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งถนนสายหลัก รายการ : ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ถนนมะลิวัลย์) กม. ที่ ๓+๖๐๐ - กม.ที่ ๖+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตำบล ชนบท อำเภอ ชนบท จังหวัดขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บ้านไผ่ – ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 05/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๘๐+๒๕๐ - กม.๕๘๑+๑๗๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 05/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตำบล ชนบท อำเภอ ชนบท จังหวัดขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอนควบคุม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 30/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมหลัก : การเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งถนนสายหลัก รายการ : ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โคกท่า - ท่าหิน กม.๓๕+๖๒๐ - กม.๓๖+๖๒๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 28/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมหลัก : การเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งถนนสายหลัก รายการ : ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โคกท่า - ท่าหิน กม.๓๕+๖๒๐ - กม.๓๖+๖๒๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 28/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมหลัก : การเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งถนนสายหลัก รายการ : ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนัง กม.๙+๕๐๐ - กม.๑๐+๕๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 102 รายการ