f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗๙+๙๗๕ - กม.๒๘๒+๔๕๐ (RT.), กม.๒๘๑+๐๒๕ - กม.๒๘๑+๘๐๐ (LT.) และ กม.๒๘๒+๓๐๐ - กม.๒๘๓+๐๐๐ (LT.) 13/12/2562 12/12/2562 คค 06123/พ.1/EB/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๘๖+๑๘๐ - กม.๒๘๙+๕๕๐ (LT.) และ กม.๒๘๗+๐๙๐ - กม.๒๙๐+๒๓๐ (RT.) 13/12/2562 12/12/2562 คค 06123/พ.1/EB/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 วัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 41-5030-79-3 09/12/2562 09/12/2562 62127121689 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2562 09/09/2562 62097198242 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 25-6383-92-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 27/08/2562 62087575600 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 23-6113-97-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 19/08/2562 62087360457 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณบ้านพักอาศัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2562 22/07/2562 62077380087 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6021-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2562 02/07/2562 62077039926 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 การจัดซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลขเครื่องจักรฯ ๒๓-๖๐๒๘-๙๕-๗ 06/06/2562 06/06/2562 62067064264 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 68-6265-00-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2562 25/03/2562 62037442597 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 27-6010-88-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562 27/02/2562 62027464869 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6120-14-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2562 20/02/2562 62027315139 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 13/12/2561 61127177227 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/11/2561 29/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/11/2561 26/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ