f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๕ ตอน พล - ลำชี ระหว่าง กม.๓+๑๕๐ - กม.๗+๕๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17/08/2564 64087333199 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๔+๑๐๐ 26/04/2564 64047350871 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข2428ตอนควบคุม0100ตอนทางเข้าท่าอากาศยานขอนแก่น ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+741 15/03/2564 64037076867 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งถนนสายหลัก รายการ ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ถนนมะลิวัลย์) กม. ที่ ๓+๖๐๐ - กม.ที่ ๖+๐๐๐ 10/02/2564 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๕๓/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตำบล ชนบท อำเภอ ชนบท จังหวัดขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บ้านไผ่ – ม 11/01/2564 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๕๒/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมหลัก : การเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งถนนสายหลัก รายการ : ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนัง กม.๙+๕๐๐ - กม.๑๐+๕๐๐ 30/12/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๕๐/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน ๑ ที่ กม.๘๕+๒๕๒.๐๐๐ 30/12/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๔๘/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๘๐+๒๕๐ - กม.๕๘๑+๑๗๐ 07/01/2564 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๕๑/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมหลัก : การเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งถนนสายหลัก รายการ : ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โคกท่า - ท่าหิน กม.๓๕+๖๒๐ - กม.๓๖+๖๒๐ 30/12/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๔๙/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๔ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๐ ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.๑๒+๐๘๐ - กม.๑๔+๐๐๐ 11/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๓๐/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.๔๓๗+๐๐๐ (LT.) - กม.๔๓๘+๐๐๐ (LT.) 12/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๒๙/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.๑๙๐+๘๐๐ - กม.๑๙๒+๔๐๐ 24/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๔๖/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน ระหว่าง กม.๕+๒๒๑ - กม.๗+๓๒๕ 24/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๔๕/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๙ ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม.๐+๙๕๐ - กม.๒+๔๓๐ 24/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๔๔/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 จ้างก่อสร้างโครงการ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการคมนาคม กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงถนนลาดยาง/สคล. ๑ สายทาง รายการ : ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 30/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๔๗/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 121 รายการ