f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 20-6298-19-8,21-6489-15-4,44-0117-17-1,44-0119-17-3,44-9994-17-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2567 67049186103 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 61-6008-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 67049157505 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 44-9518-14-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 67049157369 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 67049145311 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 67049143326 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐ - กม.๓๙+๐๐ 11/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/25/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๒๔+๐๐๐ - กม.๓๒๔+๕๓๕ 11/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/24/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6644-17-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2567 67039524560 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ ระหว่าง กม.๖+๖๕๐ - กม.๗+๓๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 11/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/23/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๗ ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๑๖+๓๔๐ - กม.๑๙+๔๕๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง 11/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/21/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๙ ตอน คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.๒๐+๖๐๐ - กม.๒๑+๗๗๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 11/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/20/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ระหว่าง กม. ๔๓+๑๐๐ - กม. ๕๑+๗๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 11/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/22/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.๑๐๗+๗๘๙ - กม.๑๐๘+๒๙๓ 12/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/17/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.๒๐๗+๐๐๐ - กม.๒๐๗+๙๕๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง 11/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/18/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 ก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๑๖๖+๙๕๐ - กม.๑๖๗+๘๖๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง 11/04/2567 คค 06123/พ.1/EB/16/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,267 รายการ