f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวนใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง

??ประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567-------------------------- #ส่งเสริมและสนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทย #วันนี้ ( 16 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป #นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกรมทางหลวง โดยร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สวมใส่ผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น #แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)#สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)#กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม#สายด่วนกรมทางหลวง 1586
title
ประกาศแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่) กรมทางหลวง เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กิจกรรมทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน ทางพาด - พล กม.๑๙+๔๐๐ - กม. ๒๐+๓๐๐

ประกาศแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่) กรมทางหลวง เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กิจกรรมทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน ทางพาด - พล กม.๑๙+๔๐๐ - กม. ๒๐+๓๐๐--------------------------------------------------------- ด้วยแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่)กรมทางหลวง ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๗ กิจกรรมทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง กม. ๑๙+๔๐๐- กม.๒0+๓๐๐ ระยะทาง ?.๔๐0 กิโลเมตร โดยขยายจำนวนช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจรและซ่อมผิวทางเดิมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร รายละเอียด วัตถุประสงค์ของโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ นำไปเป็นแนวทางพิจารณาประกอบการดำเนิน โครงการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพื้นที่จึงจัดให้มีการประชุมขึ้นในครั้งนี้ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่) กรมทางหลวง จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยาย ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในวันพุธ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ------------------------------- ประกาศ ณ วันที่๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗   สมเจตน์ เขื่อนเพชร (นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่.ง