f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบำรุงทาง ลงพื้นที่ตรวจราชการ และ ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2566

รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบำรุงทาง ลงพื้นที่ตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2566 วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.          นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบำรุงทาง พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) และคณะตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)พร้อมทั้ง ประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ของกระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน โดยมีนายสมเจตณ์ เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่ กล่าวรายงานสรุปผลการ ดำเนินงาน นายพงศ์ยุทธ หินเธาว์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นายปรวัฒน์ สูชัยยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมอาคารสำนักงานภายในบริเวณแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
title
ตรวจรับพัสดุ สัญญาเลขที่ บผ. 15/2566 ลว. 30 พ.ย.65

12 ธันวาคม 2566 | เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมและลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ งานตามสัญญาเลขที่ บผ.15/2566 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 งานก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง ที่ กม.40+653 - กม.42+300 ปริมาณงาน 34,610 ตร.ม.โดยมี บริษัท เค.จี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง (2020) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - นายเอนก สุวรรณภูเต (รส.ทล.7.2 ) กรรมการตรวจรับพัสดุ - นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 7 นายทศพร ยาสมร รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายปฏิบัติการ) ช่างควบคุมงาน - นายเทอดเกียรติ ไชยลาภ หัวหน้างานวางแผน