f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2563 18,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2563 8,633.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) 07/01/2563 37,727.13 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2563 21,416.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธ.ค.62 07/01/2563 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 22-4332-15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562 5,324.32 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 32,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 10,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗๙+๙๗๕ - กม.๒๘๒+๔๕๐ (RT.), กม.๒๘๑+๐๒๕ - กม.๒๘๑+๘๐๐ (LT.) และ กม.๒๘๒+๓๐๐ - กม.๒๘๓+๐๐๐ (LT.) 20/01/2563 40,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๘๖+๑๘๐ - กม.๒๘๙+๕๕๐ (LT.) และ กม.๒๘๗+๐๙๐ - กม.๒๙๐+๒๓๐ (RT.) 20/01/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 19,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 36,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) วัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 41-5030-79-3 09/12/2562 240,637.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พ.ย.62 09/12/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 329 รายการ