สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗+๓๕๐ - กม.๘+๓๕๐ 22/05/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน ระหว่าง กม.๑๓+๒๓๓ - กม.๑๔+๒๐๐ 10/05/2567 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง กม.๑๘+๙๔๕ - กม.๒๐+๓๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 14/05/2567 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒ ตอน เหล่าอุดม - ท่าห้วยหลัว ระหว่าง กม.๘+๓๒๕ - กม.๙+๑๖๔ 14/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน ๓๓๑๑๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ระหว่าง กม.๖+๙๘ 18/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐ - กม.๓๙+๐๐ 21/05/2567 30,300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ระหว่าง กม.๒๖๒+๑๐๐ - กม.๒๖๒+๘๐๐ 15/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ตอน พล - ท่านางแนว ระหว่าง กม.๕+๕๐๐ - กม.๗+๗๕๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 14/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๒๔+๐๐๐ - กม.๓๒๔+๕๓๕ 11/04/2567 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6644-17-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2567 9,183.28 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ ระหว่าง กม.๖+๖๕๐ - กม.๗+๓๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 16/05/2567 48,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๗ ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๑๖+๓๔๐ - กม.๑๙+๔๕๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง 18/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๙ ตอน คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.๒๐+๖๐๐ - กม.๒๑+๗๗๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 11/04/2567 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ระหว่าง กม. ๔๓+๑๐๐ - กม. ๕๑+๗๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 10/05/2567 78,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.๑๐๗+๗๘๙ - กม.๑๐๘+๒๙๓ 10/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,422 รายการ