f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.๔๑+๕๐๐ - กม.๔๕+๘๙๕ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ท่าพระ-ขอนแก่น ระหว่าง กม.๓๓๒+๖๘๑ - กม.๓๓๔+๑๘๑ 15/04/2563 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ระหว่าง กม.๑๑๑+๕๗๒ - กม.๑๑๓+๔๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ระหว่าง กม.๔๓+๓๖๐ - กม.๔๔+๒๗๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ท่าเดื่อ-ชุมแพ ระหว่าง กม.๒๑๘+๗๐๐ - กม.๒๒๐+๔๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2563 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 44-0118-17-2, 21-6361-06-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 5,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 19,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.๒๒๓+๑๕๘ - กม.๒๒๔+๘๐๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ร่องแซง-หนองแก ระหว่าง กม.๔๖๘+๐๐๐-กม.๔๖๙+๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2563 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอนบ้านสะอาด - เหล่านางาม ระหว่าง กม.๖+๔๗๐- กม.๘+๔๔๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2563 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี 2563 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอนมัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.๓๗+๖๔๕ - กม.๓๙+๖๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2563 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๑๕๘+๗๔๐ - กม.๑๖๐+๘๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2563 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน บ้านผือ - น้ำซึม ระหว่าง กม.๐+๘๐๘ - กม.๓+๗๕๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน ๑ ที่ กม.๘๓+๗๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.๓๓๒+๒๘๑ - กม.๓๓๒+๖๘๑ LT. และ กม.๓๓๒+๒๘๑ - กม.๓๓๒+๘๙๐ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 329 รายการ