f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมหลักพัฒนาระบบขนส่งทางบก กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.๔๒+๐๐๐ - กม.๔๓+๔๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมหลักพัฒนาระบบขนส่งทางบก กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.๘+๒๓๒ - กม.๑๐+๒๔๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมหลักพัฒนาระบบขนส่งทางบก กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านสะอาด - เหล่านางาม ระหว่าง กม.๘+๔๔๕ - กม.๑๐+๐๗๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 41-5029-79-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2563 53,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 21,287.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 ( เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 08/04/2563 47,747.77 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มี.ค.63 08/04/2563 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข้ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖๗+๕๑๗ - กม.๑๖๙+๑๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔+๔๖๗ - กม.๔+๘๘๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.๕๔๕+๒๙๐ - กม.๕๔๖+๖๐๐ (LT.,RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 22,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๒ ตอน นิคม – บ้านดุง ระหว่าง กม.๓+๕๒๕ - กม.๕+๒๕๐ 22/04/2563 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 20,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างจ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 23-6086-96-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 156,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ระหว่าง กม.๗๖+๒๕๘ - กม.๗๖+๖๑๑, กม.๗๗+๕๔๙ - กม.๗๘+๔๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 329 รายการ