สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2567 25,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2567 7,557.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๙๕+๘๐๔(LT.) - กม.๓๙๘+๕๓๔(LT.) 03/05/2567 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๙๕+๘๐๔(RT.) - กม.๓๙๘+๕๓๔(RT.) 03/05/2567 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๘๙+๓๙๐ - กม.๙๒+๐๐๐ 14/05/2567 26,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๙๕+๘๐๔(LT.) - กม.๓๙๘+๕๓๔(LT.) 18/04/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๙ ตอน คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.๗+๐๐๐ - กม.๑๐+๑๓๕ และ ระหว่าง ๑๐+๘๕๐ - กม.๑๕+๐๐๐ 18/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน ทางพาด - พล ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๔+๘๐๐ - กม.๒๕+๘๐๐ และ กม.๒๗+๕๐๐ - กม.๒๗+๘๖๐ 14/05/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘๑+๓๐๘ - กม.๑๘๘+๕๕๕ 14/05/2567 48,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๔ ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ตอน ๘ ระหว่าง กม.๕+๒๗๗ - กม.๕+๕๗๐ และ กม.๕+๙๙๐ - กม.๖+๙๘๐ 18/04/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๘๙+๓๙๐ - กม.๙๒+๐๐๐ 17/04/2567 26,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี๒๕๖๗รหัสงาน๒๘๑๐๐กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข๒๐๑ตอน สี่แยกโรงต้ม-ช่องสามหมอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๑+๐๐๐ (RT.) - กม.๑๔๓+๘๘๕ (RT.),กม.๑๕๖+๖๘๕(RT.)- กม.๑๕๘+๕๓๔(RT) 14/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๙๕+๘๐๔(RT.) - กม.๓๙๘+๕๓๔(RT.) 17/04/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก - บ้านฝาง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๕๒๒+๑๒๕ LT. - กม.๕๒๔+๗๔๕ LT. 21/05/2567 26,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม 2567 - มีนาคม 2567) 17/04/2567 71,193.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,422 รายการ