f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 23-6115-97-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2562 48,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2562 7,311.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2562 11,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 04/03/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 27-6010-88-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2562 35,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข ๒๒-๔๓๖๙-๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562 1,359.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 27-6010-88-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562 209,924.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 61-6008-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562 97,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6361-06-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562 27,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 2,635.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 93,294.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข ๔๔-๘๔๙๒-๐๘-๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข ๔๔-๘๔๘๘-๐๘-๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 141 รายการ