สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.๒๐๗+๐๐๐ - กม.๒๐๗+๙๕๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง 10/05/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๑๖๖+๙๕๐ - กม.๑๖๗+๘๖๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง 10/05/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๐ ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.๙+๓๕๐ - กม.๑๑+๖๐๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 15/05/2567 48,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๒ ตอน นิคม - บ้านดุง ระหว่าง กม.๙+๘๐๐-กม.๑๒+๙๕๐, กม.๑๓+๘๓๐ - กม.๑๖+๒๐๐ และ กม.๑๗+๓๐๐ - กม.๒๐+๒๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 14/05/2567 80,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๙ ตอน แก้งคร้อ - สระพัง ระหว่าง กม.๒๐+๐๕๐ - กม.๒๐+๖๐๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง 15/05/2567 29,950,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน โนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.๒๓๕+๖๕๖-กม.๒๓๗+๘๒๐ 15/05/2567 26,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ งานปรับปรุงการ แบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑ ตอน หนองหัวคู-บ้านผือตอน๑ระหว่างกม.๒๕+๙๐๐ - ๓๑+๑๐๐ 10/05/2567 34,600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี๒๕๖๗กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยรหัสงาน๓๓๔๐๐งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทล. ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.๑๐๘+๒๙๓ - กม.๑๑๐+๐๑๕ 10/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.๓๘+๕๘๐ - กม.๓๙+๖๓๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 10/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๕ ตอน พล - ลำชี ระหว่าง กม.๒๗+๕๐๐ - กม.๓๐+๓๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 10/04/2567 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2567 5,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2567 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2567 29,365.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๘ ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ ระหว่าง กม.๑๔+๕๐๐ - กม.๑๗+๕๐๐ จ. มหาสารคาม ๑ แห่ง 03/05/2567 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๙ ตอน ชนบท - กุดรู ระหว่าง กม.๒+๙๕๐ - กม.๕+๙๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 03/05/2567 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,422 รายการ