f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ท่าเดื่อ - ชุมแพ ระหว่าง กม.๒๒๐+๔๔๙ - กม.๒๒๑+๐๕๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2563 40,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ระหว่าง กม.๗+๑๕๐ - กม.๑๑+๒๓๐ (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ระหว่าง กม.๗๙+๐๕๐ - กม.๘๓+๔๓๔ (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน โนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.๒๓๔+๒๗๓ - กม.๒๓๕+๗๘๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ก.พ.63 04/03/2563 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.๑๑+๔๐๐ - กม.๑๒+๖๑๐ 31/03/2563 40,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.๔๒๕+๔๒๐ - กม.๔๒๗+๗๘๐ RT. 30/03/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.๒๐๕+๐๐๐ - กม.๒๑๗+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ) 31/03/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ตอน หนองขาม - หนองหาน ระหว่าง กม.๘+๖๕๗ - กม.๑๑+๙๐๐ (LT.) 30/03/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน ลำพันชาด - บ้านผาสุข ระหว่าง กม.๘๔+๐๐๐ - กม.๘๖+๖๗๐ 30/03/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2563 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 94,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 8,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 7,073.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 7,073.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 329 รายการ