f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
121 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด 12/12/2561 190,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
122 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข ๔๑-๕๐๓๐-๗๙-๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 07/12/2561 28,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
123 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข ๔๖-๖๘๗๘-๑๔-๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 07/12/2561 65,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
124 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 06/12/2561 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
125 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/12/2561 10,762.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
126 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๒-๔๖๓๐-๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/11/2561 3,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
127 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/11/2561 21,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
128 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/11/2561 24,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
129 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๖๐๕๐-๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/11/2561 1,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
130 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/11/2561 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
131 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/11/2561 110,655.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
132 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข ๒๒-๔๓๖๙-๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/11/2561 16,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
133 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข ๗๗-๖๐๘๕-๐๓-๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/11/2561 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
134 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข ๔๑-๕๐๓๐-๗๙-๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 133,393.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
135 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2561 2,943.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 121 ถึง 135 จาก 141 รายการ