f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
121 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 20,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
122 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19/09/2562 138,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
123 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 162,512.37 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
124 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 180,786.43 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
125 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 11,652.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
126 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 12,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
127 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 7,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
128 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 11,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
129 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 17,943.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
130 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 34,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
131 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
132 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
133 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 30,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
134 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
135 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 12,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 121 ถึง 135 จาก 329 รายการ