f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
136 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 2,635.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
137 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
138 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
139 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 93,294.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
140 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข ๔๔-๘๔๙๒-๐๘-๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
141 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข ๔๔-๘๔๘๘-๐๘-๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
142 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6216-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2562 90,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
143 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6361-06-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2562 19,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
144 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6120-14-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2562 167,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
145 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2562 12,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
146 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2562 5,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
147 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2562 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
148 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2562 1,185.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
149 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
150 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2562 448,929.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 136 ถึง 150 จาก 207 รายการ