f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัยตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2183 ตอนน้ำพอง-โคกท่า ระหว่าง กม.8+625-กม.9+200,กม.12+300-กม.13+385และกม.15+100-กม.15+985 10/04/2567 4,950,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข2268 ตอนเชียงยืน-คำใหญ่ ตอน2 ระหว่าง กม.0+400-กม.1+600,กม.17+410-กม.17+900,กม.19+910-กม.20+090และระ 10/04/2567 3,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.2+800 - กม.6+900 (เป็นช่วงๆ) 10/05/2567 11,998,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.329+312 - กม.334+181 (เป็นช่วงๆ) 10/05/2567 11,998,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.2183 กม.23+800 - กม.25+200 25/03/2567 499,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว360 องศา ทล. 2322 กม.42+200 - กม.70+200 25/03/2567 498,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ตอน 1 ระหว่าง กม.539+600 - กม.542+000 10/05/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พรหมนิมิตร-ห้วยสีดา ตอน ๔ ระหว่าง กม.๕๖๘+๘๐๐ - กม.๕๖๙+๗๐๘ 10/05/2567 1,687,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน โคกท่า - ท่าหิน ตอน 2 ระหว่าง กม.23+734(LT.) - กม.24+000(LT.) และ ระหว่าง กม.24+000(RT.)-กม.24 10/05/2567 1,140,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน 8 ระหว่าง กม.43+035 - กม.43+483 และ ระหว่ 10/05/2567 1,634,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน ๗ ระหว่าง กม.575+696 - กม.576+000 10/05/2567 562,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ร่องกลางและเกาะกลางถนน ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 22/03/2567 201,455.78 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ร่องกลางและเกาะกลางถนนในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 21/03/2567 201,455.78 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 23-6210-04-9 15/03/2567 20,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 44-9672-16-7 13/03/2567 20,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,046 รายการ