f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัยตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 23-6086-96-6 13/03/2567 15,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 23-6086-96-6 06/03/2567 11,770.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (แก๊สโซฮอล์ 91) 20/03/2567 9,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ 20/03/2567 40,670.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ขอนแก่น - หินลาด ที่ กม.346+245 (ด้านขวาทาง) 15/03/2567 169,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมางานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทล.230 ระหว่าง กม.11+450 LT. - กม.11+545 LT. 07/03/2567 293,752.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/03/2567 7,428.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 01/03/2567 45,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 01/03/2567 9,271.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 01/03/2567 29,445.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/03/2567 271,373.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0759-18-7 05/03/2567 5,920.85 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/03/2567 37,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (น้ำมันดีเซล B7) 05/03/2567 271,373.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 28/02/2567 27,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,046 รายการ