f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัยตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ 28/02/2567 12,853.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 28/02/2567 29,445.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.2039 ตอนควบคุม0100 ตอนน้ำพอง-น้ำอ้อม กม.0+028-กม.32+990 (เป็นช่วงๆ) , ทล.2322 ตอนควบคุม0202 ตอนหนองกุงใหญ่-กุดจิก กม.88+800-กม.89+450(เป็นช่วงๆ) 28/02/2567 261,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/02/2567 133,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566 23/02/2567 47,287.22 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 68-6304-18-8 15/02/2567 6,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 46-6644-08-8 15/02/2567 24,610.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.2039 กม.0+028-กม.32+990(เป็นช่วงๆ) 21/02/2567 238,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 21/02/2567 29,445.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 กม.566+800 RT. - กม.566+930 RT. 15/02/2567 499,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/02/2567 43,488.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/02/2567 271,373.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 23-6209-04-5 24/01/2567 17,352.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้า 19/01/2567 8,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0613-18-0 19/01/2567 27,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,046 รายการ