f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัยตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม 2567 ถึงเดือน มีนาคม 2567 03/04/2567 58,467.12 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2268 ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+989 - กม.24+304, กม.28+700 - กม.29+715 และระหว่างกม.32+450 - กม.32+590 18/05/2567 2,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (แก๊สโซฮอล์) 01/04/2567 53,396.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 01/04/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ระหว่าง กม. 0+000 - กม.4+138 18/05/2567 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31434 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน 1 ระหว่าง กม.364+765 - กม.364+766 14/05/2567 1,276,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.33+016 - กม.34+336 14/05/2567 1,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสำนักงานและศาลาทางหลวง ทล.2 ตอน ขอนแก่น - หินลาด ที่ กม.344+327 (LT.) 28/03/2567 280,763.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ตอน 5 ระหว่าง กม.47+723 - กม.48+038 14/05/2567 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ3-6) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 17/04/2567 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 6 ระหว่าง กม.581+540 - กม.581+715 และ กม.582+185-กม.582+473 14/05/2567 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ระหว่าง กม.105+768 - กม.106+923 14/05/2567 1,689,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.10+850 - กม.12+285 14/05/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 5 ระหว่าง กม.570+785 - กม.571+275 14/05/2567 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสำนักงานและศาลาทางหลวง ทล.2 ที่ กม.344+327 LT. 27/03/2567 280,763.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,046 รายการ