f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัยตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 18/04/2567 200,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/04/2567 37,975.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 18/04/2567 6,551.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.543+975 - กม.544+400 24/04/2567 9,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/04/2567 275,899.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ3-6) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 08/05/2567 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทล.12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตำน 1 ระหว่าง กม.583+289 - กม.583+705 17/04/2567 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/04/2567 242,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/04/2567 242,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยายพาหนะ (ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนาวน 68 รายการ 02/05/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 05/04/2567 17,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้า 05/04/2567 6,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31412 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ตอน 3 ระหว่าง กม.540+480 - กม.542+665 15/05/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6644-08-8 03/04/2567 13,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 23/04/2567 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,046 รายการ