f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัยตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1996 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการขูดไสผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.34+90 - กม.37+500 RT. และ กม.34+900 - กม.37+800 LT. 20/12/2561 456,456.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1997 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/12/2561 39,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1998 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20/12/2561 14,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1999 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.534+000 - กม.535+815 RT. 20/12/2561 9,990,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
2000 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 18/12/2561 8,849.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2001 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 17/12/2561 153,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2002 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 17/12/2561 63,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2003 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/12/2561 37,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2004 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง 14/12/2561 397,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2005 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 194,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2006 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 115,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2007 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 246,720.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2008 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน 12/12/2561 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2009 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 04/12/2561 2,994,143.94 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2010 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง - โคกท่า กม.13+100 - กม.23+800 (เป็นช่วงๆ) 06/12/2561 9,319,570.21 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,996 ถึง 2,010 จาก 2,046 รายการ