วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 13/02/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

        ปัจจุบันแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 มีทางหลวงที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบจำนวน 13 สายทาง 20 ตอนควบคุม รวมระยะทางทั้งสิ้น 639.474 กม.  เป็นทางผิวลาดยาง 489.500 กม. และทางผิวคอนกรีต 149.974 กม.  แบ่งการควบคุมเป็น  5 หมวดทางหลวง

รวมระยะทางจริง

370.091

กม.

รวมระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร

639.474

กม.

ปริมาณงาน (Work Load)

2,356.090

หน่วย


'