f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัยตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1981 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 190,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1982 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 03/01/2562 99,775.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1983 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 03/01/2562 73,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1984 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 03/01/2562 76,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1985 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่สร้าง จำนวน 37 รายการ 03/01/2562 170,825.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1986 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 5,188.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1987 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 02/01/2562 2,067,716.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1988 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/01/2562 31,128.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1989 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนบ้าฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.534+000 - กม.535+815 RT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-biding) 15/01/2562 9,518,120.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1990 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 24/12/2561 143,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1991 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 24/12/2561 99,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1992 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 24/12/2561 56,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1993 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 24/12/2561 27,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1994 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/12/2561 11,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1995 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ 24/12/2561 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,981 ถึง 1,995 จาก 2,046 รายการ