f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๑) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (บ.โนนหัน) - อ.ภูกระดึง ตอน บ.โนนหัน - บ.ผานกเค้า
ลงวันที่ 03/09/2564

สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น)
ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๑)
โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๑
แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (บ.โนนหัน) - อ.ภูกระดึง ตอน บ.โนนหัน - บ.ผานกเค้า

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม
ขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มี
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๑) ในวันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงรายละเอียดโครงการ
โดยเฉพาะความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา
สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ ข้อจำกัดสิ่งแวดล้อม และรูปแบบเบื้องต้นของการพัฒนาโครงการ
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น ๘๐ ท่าน ประกอบด้วย
- ผู้ได้รับผลกระทบ
- หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ
- องค์กรพัฒนาเอกชน
- สถาบันการศึกษา
- หน่วยงานภาคเอกชน
- สื่อมวลชน
- ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
- ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เหล่านี้ ได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้สรุปผลการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เอกสารไฟล์แนบ : https://www.road201nonhan-phanokkhao.com/file_news/7.pdf

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ 9 ดาวน์โหลด

'