วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
241 28/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน ๒ ที่ กม.๔๖+๙๙๙ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
242 28/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๐ ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.๑๕+๖๔๕ - กม.๒๑+๔๖๐ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
243 28/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑+๒๐๐ - กม.๓+๘๖๒ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
244 28/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๗ ตอน นายม - หนองแวง ระหว่าง กม.๑๖+๘๒๐ - กม.๑๘+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
245 28/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน ๑ ที่ กม.๒๗+๕๓๑ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
246 01/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ถนนศรีจันทร์) ตอน เขตเทศบาลนครขอนแก่น กม.๕๕+๕๔๙ ด้านซ้ายทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
247 01/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ถนนศรีจันทร์) ตอน เขตเทศบาลนครขอนแก่น กม.๕๕+๕๔๙ ด้านซ้ายทาง เปลี่ยนแปลงแผน
248 09/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบขนส่งทางบก กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข๒๒๙ ตอนควบคุม๐๑๐๑ ตอน บ้านไผ่-มัญจาคีรี ระหว่างกม.๘+๒๓๒-กม.๑๐+๒๔๘ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
249 09/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบขนส่งทางบก กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข๒๑๓๑ ตอนควบคุม๐๒๐๐ ตอนบ้านสะอาด-เหล่านางาม ระหว่างกม.๘+๔๔๕-กม.๑๐+๐๗๕ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
250 09/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบขนส่งทางบก กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข๒๒๙ ตอนควบคุม๐๑๐๒ ตอนมัญจาคีรี-ห้วยสามหมอ ระหว่างกม.๔๒+๐๐๐-กม.๔๓+๔๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 241 ถึง 250 จาก 286 รายการ