สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๖๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๒ ตอน นิคม - บ้านดุง ระหว่าง กม.๓๘+๔๑๕ - กม.๓๙+๗๐๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/2565 อด.2 / 2 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๐+๐๐๐ - กม.๑๑๔+๙๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2565 ชภ.(จ) 16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๙+๔๑๘ - กม.๑๑๙+๗๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 09/12/2565 ชภ.(จ) 27/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๗ ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๑+๗๕๐ - กม.๒+๒๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 10/12/2565 ขก.2/8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ร่องแซง - หนองแก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๘๑+๖๐๐ LT. - กม.๔๘๙+๒๘๐ LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/12/2565 ขก.2/7/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
306 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๖ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ระหว่าง กม.๗๔+๐๐๐ - กม.๗๕+๐๑๗ ด้วยวิธีปร 10/12/2565 ขก.1/22/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
307 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑ ตอน หนองหัวคู - บ้านผือ ระหว่าง กม.๔๐+๘๗๐ - กม.๔๑+๓๗๐ ด้วยวิธีประกว 26/11/2565 อด.1/ 9 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๙ ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม.๒+๓๐๐ - กม.๗+๓๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 07/12/2565 ชภ.(จ) 21/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
309 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.๑๖๓+๕๐๐ RT. - กม.๑๖๕+๘๕๕ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 07/12/2565 ขก.2/6/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๑๖๔+๙๒๓ - กม.๑๖๖+๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 29/11/2565 ชภ.(จ) 13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๓+๔๕๐ - กม.๘๔+๙๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/12/2565 ขก.1/18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.๒๗+๘๕๐(RT.) - กม.๓๐+๘๕๐(RT.) ด้วยวิธีปร 16/11/2565 ขก.1/7/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐(LT.) - กม.๒๐+๒๕๙(LT.) และ กม.๑๖+๘ 16/11/2565 ขก.1/8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๘ ตอน กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.๘+๓๗๕ LT.- กม.๑๐+๔๔๖ LT., ระหว่าง กม.๗+๒๐๐ RT. - กม.๑๐+๔๔๖ RT. ด้วยวิธีประ 01/12/2565 ขก.2/5/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
315 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๘ ตอน กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒+๑๐๐ RT - กม.๔+๓๐๐ RT 05/04/2565 ขก.2/35/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 301 ถึง 315 จาก 363 รายการ