สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี๒๕๖๖รหัสงาน ๒๘๐๐๓โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข๒๐๑ตอน หนองบัวโคก-บ้านลี่ ระหว่าง กม.๗๓+๕๐๐ (LT.) - กม.๗๔+๗๗๐(LT.),กม.๘๑+๕๑๖ (LT.)-กม.๘๓+๑๑๙และกม๘๒+๐๐๐ 29/11/2565 ชภ.(จ) 18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.๑๒๒+๒๗๕ (RT.) - กม.๑๒๖+๐๐๐ (RT.) 29/11/2565 ชภ.(จ) 11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปี๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๑+๓๐๐ - กม.๔๔+๓๐๐ 03/12/2565 ขก.1/14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
289 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๖๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๗ ตอน หนองแวง - ข้าวสาร ระหว่าง กม.๓๑+๕๐๐ - กม.๓๓+๔๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2565 อด.1/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.๓๓๐+๙๐๐(LT.) - กม.๓๓๒+๐๘๐(LT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 10/12/2565 ขก.1/21/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ระหว่าง กม.๕๖๒+๔๐๐ - กม.๕๖๓+๘๑๕ 10/12/2565 ขก.1/24/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
292 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง กม.๓๕+๓๐๐ - กม.๓๖+๓๐๐ 01/12/2565 บผ.14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
293 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๖๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๔ ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ระหว่าง กม.๒๙+๖๐๐ - กม.๓๕+๓๓๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/12/2565 ชภ.(จ) 22/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ตอน พล - ท่านางแนว ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๕+๕๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 22/12/2565 บผ.39/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
295 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๒ ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.๓๖+๘๐๐ - กม.๓๗+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอ 30/11/2565 บผ.9/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑๖ ตอน ท่ายม - บ้านเหล่า ระหว่าง กม.๒๔+๔๕๐ - กม.๒๖+๒๗๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ 23/11/2565 อด.1/ 4 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๓ ตอน โคกท่า - ท่าหิน ระหว่าง กม.๓๑+๘๐๐ - กม.๓๓+๒๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก 03/12/2565 ขก.1/15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.๑๐๒+๒๐๐ - กม.๑๐๖+๕๐๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 29/11/2565 ชภ.(จ) 12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ระหว่าง กม.๖๕+๐๗๕ - กม.๖๘+๗๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอ 10/12/2565 ขก.1/26/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ระหว่าง กม.๖๘+๗๕๐ - กม.๗๔+๐๐๐ ด้วยวิธีประ 03/12/2565 ขก.1/13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 286 ถึง 300 จาก 363 รายการ