f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน ๕ ระหว่าง กม.๕๖๗+๗๙๐ (RT.) - กม.๕๗๔+๔๐๐ (RT.) และ กม.๕๘๙+๑๗๐ (RT.) - กม.๕๙๑+๕๙๕ ( 16/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๑๘/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน บ้านผือ - น้ำซึม ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐ - กม.๑๔+๘๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 16/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๑๔/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.๓๕+๗๘๕ - กม.๓๘+๔๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ 16/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๑๓/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๔ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ ตอน บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม.๕๒+๗๐๐ - กม.๕๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๒/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑+๒๐๐ - กม.๓+๘๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๘/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน ๒ ที่ กม.๔๖+๙๙๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๖/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ตอน หนองขาม - หนองหาน ระหว่าง กม.๓๔+๘๕๐ - กม.๓๕+๗๒๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๑๐/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.๔๓๘+๒๑๒ - กม.๔๔๒+๑๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b 13/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๑๑/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๗ ตอน นายม - หนองแวง ระหว่าง กม.๑๖+๘๒๐ - กม.๑๘+๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๔/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๐ ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.๑๕+๖๔๕ - กม.๒๑+๔๖๐ (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน 03/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๕/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ระหว่าง กม.๕๕+๔๔๐ - กม.๕๘+๕๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน 13/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๙/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน ๑ ที่ กม.๒๗+๕๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๓/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๒๗+๗๘๐ RT. - กม.๔๓๐+๐๘๐ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 13/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๗/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านแข้ - ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.๒๑๑+๕๕๕ - กม.๒๑๔+๘๗๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน 13/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๑/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
60 จำหน่ายพสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด 24/08/2563 คค 06123/พ.4/8/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 109 รายการ