f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๙ ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม.๐+๙๕๐ - กม.๒+๔๓๐ 03/12/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๔๔/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
17 จ้างก่อสร้างโครงการ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการคมนาคม กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงถนนลาดยาง/สคล. ๑ สายทาง รายการ : ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 04/12/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๔๗/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๔ ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ระหว่าง กม.๔๙+๔๙๙ - กม.๕๐+๕๐๐ และ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๙ ตอน บำเหน็จณรงค์ - 30/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๔๓/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ที่ กม.๕๖๖+๒๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๓๔/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗๓+๒๙๐ (RT.) - กม.๒๗๕+๕๐๐ (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 18/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๓๓/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.๙+๖๕๐ - กม.๑๐+๒๐๐ ด้วยวิธีปร 18/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๓๒/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๙๒+๔๙๐ (RT.) - กม.๒๙๓+๒๐๐ (RT.), กม.๒๙๓+๗๕๐ (RT.) - กม.๒๙๔+๑๓ 18/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๓๑/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน ๒ ที่ กม.๙๐+๗๘๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๓๙/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๓ ตอน น้ำพอง - โคกท่า ระหว่าง กม.๔+๙๗๗ - กม.๕+๙๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 23/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๔๑/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน ๑ ที่ กม.๘๕+๒๕๒.๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๓๘/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๔ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๒ ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.๓๙+๔๖๕ - กม.๔๑+๑๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๓๖/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.๔๗๓+๑๔๕ RT. - กม.๔๗๖+๙๙๕ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 23/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๔๐/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๓+๕๗๐ - กม.๓๔+๒๑๖ ระหว่าง ๓๘+๔๐๐ (LT.) - กม.๔๒+๔๘๕ ( 23/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๓๗/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ถนนศรีจันทร์) ตอน เขตเทศบาลนครขอนแก่นควบคุม กม.๕๕๕+๕๔๙ ด้านซ้ายทาง ด้วยวิธีปร 23/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๔๒/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๔ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.๓๑+๘๙๓ - กม.๓๒+๙๙๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๓๕/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 109 รายการ