สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) สำนักงานทางหลวงที่ ๗ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 09/09/2565 คค 06123/พ.1/EB/1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
77 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๗ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 09/09/2565 คค 06123/พ.1/EB/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี๒๕๖๖รหัสงาน ๒๘๐๐๓โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข๒๐๑ตอน หนองบัวโคก-บ้านลี่ ระหว่าง กม.๗๓+๕๐๐ (LT.) - กม.๗๔+๗๗๐(LT.),กม.๘๑+๕๑๖ (LT.)-กม.๘๓+๑๑๙และกม๘๒+๐๐๐ 28/09/2565 ชภ.(จ) 18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.๑๒๒+๒๗๕ (RT.) - กม.๑๒๖+๐๐๐ (RT.) 28/09/2565 ชภ.(จ) 11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปี๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๑+๓๐๐ - กม.๔๔+๓๐๐ 04/10/2565 ขก.1/14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๖๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๗ ตอน หนองแวง - ข้าวสาร ระหว่าง กม.๓๑+๕๐๐ - กม.๓๓+๔๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/10/2565 อด.1/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.๓๓๐+๙๐๐(LT.) - กม.๓๓๒+๐๘๐(LT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 04/10/2565 ขก.1/21/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ระหว่าง กม.๕๖๒+๔๐๐ - กม.๕๖๓+๘๑๕ 03/10/2565 ขก.1/24/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง กม.๓๕+๓๐๐ - กม.๓๖+๓๐๐ 03/10/2565 บผ.14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๖๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๔ ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ระหว่าง กม.๒๙+๖๐๐ - กม.๓๕+๓๓๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/10/2565 ชภ.(จ) 22/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ตอน พล - ท่านางแนว ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๕+๕๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 03/10/2565 บผ.39/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙๗ ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ระหว่าง กม.๘+๕๓๐ - กม.๑๓+๘๘๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 03/10/2565 คค 06123/พ.1/EB/30/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๒ ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.๓๖+๘๐๐ - กม.๓๗+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอ 27/09/2565 บผ.9/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑๖ ตอน ท่ายม - บ้านเหล่า ระหว่าง กม.๒๔+๔๕๐ - กม.๒๖+๒๗๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ 27/09/2565 อด.1/ 4 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๓ ตอน โคกท่า - ท่าหิน ระหว่าง กม.๓๑+๘๐๐ - กม.๓๓+๒๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก 27/09/2565 ขก.1/15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 278 รายการ