สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๘ ตอน กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.๔+๓๐๐ - กม.๕+๐๐๐ 08/03/2566 ขก.2/31/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ๒๓๕๙ตอนหนองบัวแดง-แหลมทอง-วังใหญ่ระหว่าง กม.๕๒+๗๐๐ - กม.๕๓+๒๐๐, กม.๕๓+๒๐๐-กม๕๕+๕๕๐ 02/03/2566 ชภ.(จ)48/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม๒๑๗๐ตอนสามแยกหนองบัวใหญ่ -วัดปทุมชาติ-หนองจาน ระหว่างกม๐+๑๒๕ - กม.๐+๐๐๐+,กม.๐+๕๐๐-กม.๔+๑๕๐ 02/03/2566 ชภ.(จ)51/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
64 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๗ ตอน หนองกราด - คำปิง ระหว่าง กม.๒๓+๔๔๖ - กม.๒๙+๔๑๑ 01/03/2566 ชภ.(จ)50/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
65 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินปี๒๕๖๖รหัส๑๒๑๐๐กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทล.๒๑๐ตอนอุดรธานี-นิคมเชียงพิณ ระหว่าง๐+๐๐๐-๐+๒๙๐ และทล.๒๑๖ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันตก ระหว่าง ๘+๑๕๐-๘+๕๕๐ 24/11/2565 อด.1/26/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ที่ กม.๔๔๑+๑๗๙ 18/11/2565 อด.1/24/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
67 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอน บ้านสะอาด - เหล่านางาม ระหว่าง กม.๘+๒๔๐ - กม.๑๒+๖๘๓ 08/11/2565 บผ.47/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
68 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙๗ ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ระหว่าง กม.๘+๕๓๐ - กม.๑๓+๘๘๓ 20/10/2565 บผ.37/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
69 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.๔๑๗+๘๒๕(RT.) - กม.๔๒๑+๒๕๐(RT.) 17/10/2565 อด.1/ 11 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.๒๑+๗๐๐ - กม.๒๒+๕๐๐ 12/10/2565 ขก.1/20/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๒+๕๐๐-กม.๒๕๐ 12/10/2565 ขก.1/25/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.๓๓๐+๑๒๕(RT.) - กม.๓๓๑+๗๐๐(RT.) 12/10/2565 ขก.1/38/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.๐+๘๖๙ - กม.๓+๐๐๐, กม.๔+๐๐๐ - 12/10/2565 ขก.๑/๒๓/๒๕๖๖ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.๑๐+๓๐๐ - กม.๑๕+๐๐๐ 12/10/2565 ขก.1/19/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
75 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ ๙) สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 09/09/2565 คค 06123/พ.1/EB/3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 278 รายการ