สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ตอน พล - ท่านางแนว ระหว่าง กม.๕+๕๐๐ - กม.๗+๗๕๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 27/03/2567 บผ.3/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
32 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๒๔+๐๐๐ - กม.๓๒๔+๕๓๕ 27/03/2567 คค 06123/พ.1/EB/24/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
33 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ ระหว่าง กม.๖+๖๕๐ - กม.๗+๓๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 26/03/2567 อด.2/13/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
34 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๗ ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๑๖+๓๔๐ - กม.๑๙+๔๕๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง 26/03/2567 ขก2/19/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
35 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๙ ตอน คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.๒๐+๖๐๐ - กม.๒๑+๗๗๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 26/03/2567 คค 06123/พ.1/EB/20/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
36 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ระหว่าง กม. ๔๓+๑๐๐ - กม. ๕๑+๗๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 26/03/2567 อต.1/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
37 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.๑๐๗+๗๘๙ - กม.๑๐๘+๒๙๓ 26/03/2567 ชภ.๔/๒๕๖๗ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
38 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.๒๐๗+๐๐๐ - กม.๒๐๗+๙๕๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง 26/03/2567 ชภ.5/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
39 ก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๑๖๖+๙๕๐ - กม.๑๖๗+๘๖๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง 26/03/2567 ชภ.2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
40 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๐ ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.๙+๓๕๐ - กม.๑๑+๖๐๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 26/03/2567 อด.2/12/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๒ ตอน นิคม - บ้านดุง ระหว่าง กม.๙+๘๐๐-กม.๑๒+๙๕๐, กม.๑๓+๘๓๐ - กม.๑๖+๒๐๐ และ กม.๑๗+๓๐๐ - กม.๒๐+๒๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 25/03/2567 อด2/52567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
42 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๙ ตอน แก้งคร้อ - สระพัง ระหว่าง กม.๒๐+๐๕๐ - กม.๒๐+๖๐๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง 22/03/2567 ขก.2/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
43 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน โนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.๒๓๕+๖๕๖-กม.๒๓๗+๘๒๐ 22/03/2567 ขก2/2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
44 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ งานปรับปรุงการ แบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑ ตอน หนองหัวคู-บ้านผือตอน๑ระหว่างกม.๒๕+๙๐๐ - ๓๑+๑๐๐ 22/03/2567 อด.1/2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
45 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี๒๕๖๗กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยรหัสงาน๓๓๔๐๐งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทล. ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.๑๐๘+๒๙๓ - กม.๑๑๐+๐๑๕ 22/03/2567 ขก.3/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 278 รายการ