สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 21/03/2567 สทล.๗.๑/๓/๒๕๖๗ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
77 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 21/03/2567 สทล.7.1/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
78 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและ ระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 21/03/2567 สทล.7.1/2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
79 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 44-0760-18-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2567 67039413790 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
80 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2567 67039415127 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
81 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6643-17-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2567 67039388427 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2567 67039376700 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 67039333790 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 67039326078 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
85 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6643-17-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2567 67039215878 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 67039074774 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 67039073548 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
88 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2567 620/67/18 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
89 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 20-6369-22-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 620/บี/30/67/19 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
90 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6643-17-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 620/บี/30/67/18 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 615 รายการ