f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมต้อนรับและ แสดงความยินดี นายธวัชชัย พรไพรินทร์ ในโอกาสมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1, นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่), นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
ลงวันที่ 02/12/2562

นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางที่ 7,
นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รองผู้อำนวยการ
สำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วย
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมต้อนรับและ
แสดงความยินดี
นายธวัชชัย พรไพรินทร์ ในโอกาสมารับตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1,
นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่),
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 ชั้น 3
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'