f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กรอ.กุล่มจังหวัดฯ)
ลงวันที่ 27/11/2562

นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) มอบหมายให้
นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กรอ.กุล่มจังหวัดฯ)ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
#กรมทางหลวง
#สายด่วน1586


'