f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Video Conference
ลงวันที่ 15/05/2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น),
นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รองผู้อำนวยการฯ ตำแหน่งที่ 2, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง,
หัวหน้าหมวดทางหลวง ในพื้นที่,
หัวหน้าส่วน ฝ่าย งาน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกปลอดภัย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Video Conference
ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ชั้น 3
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เรารักกรมทางหลวง


'