f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น(อจร.ขก.) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามและพิจารณาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมการจัดระบบการจราจรเชื่อมกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และ โครงข่ายระบบโลจิสติกส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ลงวันที่ 14/05/2562

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมด้วย 
นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน,นายธีรวัฒน์ พีระพัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น(อจร.ขก.) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามและพิจารณาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมการจัดระบบการจราจรเชื่อมกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และ
โครงข่ายระบบโลจิสติกส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัด กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 
ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เรารักกรมทางหลวง


'