สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ร่วมประชุมเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO)
ลงวันที่ 06/03/2567
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น.
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมประชุมเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO)
โดย นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ร่วมการประชุม โดยมีประเด็น ดังนี้
1. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO) ของสํานักงาน ก.พ.ร. โดย สํานักงาน ก.พ.ร. / สํานักงาน
จังหวัดขอนแก่น
2. ข้อเสนอประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO) ของจังหวัดขอนแก่น
ประเด็นที่ 1 การดํารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) โครงการติดตั้งเสา
อัจฉริยะ (Smart Pole) โดย บริษัทขอนแก่น อินโนเวชั่น จํากัด
ประเด็นที่ 2 การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) โครงการ
ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายเหนือใต้ โดยบริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม
จํากัด (KKTS) และโครงการพัฒนาทดลองระบบรางและต้นแบบรถแทรมขนาด
เท่าของจริงรอบบึงแก่นนคร โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น
3. การจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นข้อเสนอการขับเคลื่อนในพื้นที่ ( Agenda) และ
ประเด็นข้อจํากัด (Pain point) รวมทั้ง แนวคิดข้อเสนอเพื่อปลดล็อก (Issue) ในมิติ
งาน มิติงบประมาณ มิติระบบ หรือมิติบุคลากร เพื่อใช้ประกอบการประชุมและลง
พื้นที่ร่วมกันกับ สํานักงาน ก.พ.ร. กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดขอนแก่น
โดยสํานักงานจังหวัดขอนแก่น
4. การกําหนดเส้นทาง และพื้นที่ สําหรับสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาประกอบการ
ดําเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ผู้ว่า CEO) ของจังหวัดขอนแก่น โดยสํานักงานจังหวัดขอนแก่น
ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม 63 ดาวน์โหลด

'