f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง และการใช้จ่ายงบประมาณ "คลินิกสุจริตจังหวัดขอนแก่น" (khonkaen stron mobile clinic)
ลงวันที่ 14/02/2567
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:00 น.
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง และการใช้จ่ายงบประมาณ "คลินิกสุจริตจังหวัดขอนแก่น" (khonkaen stron mobile clinic)
โดย นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ร่วมการประชุม และเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ให้คำปรึกษาด้านราคากลาง
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คณะทำงาน "คลินิกสุจริตจังหวัดขอนแก่น" เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลทำให้การดำเนินงานของรัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน
สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนภารกิจในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการประชุม มี ผอ.ปปช.ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'