f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) ร่วมรณรงค์ใส่เครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันพุธและวันศุกร์
ลงวันที่ 09/02/2567
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น)
ร่วมรณรงค์ใส่เครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันพุธและวันศุกร์
ตามที่ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ขอความร่วมมือรณรงค์ใส่เครื่องแต่งกายตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย
โดยส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'