f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สำนักงานทางหลวงที่ 7
ลงวันที่ 29/06/2564

ข้าพเจ้าขอประกาศเจตนาร่วมกับบุคลากรในสังกัดว่าจะปฏิบัติตนตามรอยเจตจำนงสุจริต

ในการบริหารงานของอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งประกาศไว้ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ 2563 พร้อมทั้งจะส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีภายในหน่วยงาน

อันจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา

เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่มุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร

ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต

ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนชุมชนหรือเครือข่ายต่างๆอย่างต่อเนื่อง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ไฟล์ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สำนักงานทางหลวงที่ 7 19 ดาวน์โหลด

'