f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564
ลงวันที่ 16/12/2563
วันพุธ ที่16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น .
นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ตำแหน่งที่ 2 เข้าร่วมประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 โดยมีแขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom meeting
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่7 (ขอนแก่น)
โดยมี นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง
เป็นประธานในการประชุม

'