f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประชุมร่วมกับสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2563
ลงวันที่ 21/08/2563
นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง,ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง,
ผู้อำนวยการการส่วนแผนงาน, ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ,
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย,รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายวิศวกรรม),หัวหน้างานวางแผน,หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย
ในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร), 7 (ขอนแก่น), 8 (มหาสารคาม)
เข้าประชุมร่วมกับสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 ชั้น 3

'