วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวง
ลงวันที่ 30/01/2567

“ห้ามติดตั้งป้ายแนะนำในเขตทางหลวงยกเว้นได้รับอนุญาต”

ตาม พรบ.ทางหลวงมาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาต และมาตรา 47 ห้ามทำการปลูกสร้าง อาคาร ร้านค้า หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ราชการและเอกชน

สถานที่ราชการและสถานที่เอกชนที่มีประชาชนเดินทางมาติดต่อจำนวนมาก 10 ประเภท ดังนี้

(1) สนามกีฬา (2) ศูนย์การค้า, ตลาดนัด, สถานที่จัดจำหน่ายสินค้า OTOP

(3) แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักแรม ที่พักผ่อนหย่อนใจ (4) สถานศึกษา

(5) โรงพยาบาล (6) ศาสนสถานทุกศาสนา (7) นิคมอุตสาหกรรม

(8) มูลนิธิและองค์กรการกุศล (9) หมุ่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม

(10) สำนักงานพรรคการเมือง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
28 ดาวน์โหลด

'